Rezultat 5 – metoda video coachingu jako wspierająca praktykę inkluzji we wczesnej edukacji i opiece. Końcowe zalecenia projektu TRACKs – raport porównawczy

W ramach projektu TRACKs powstały różne produkty, z których każdy miał inny cel. Niniejszy raport stanowi ich podsumowanie. Ponadto przedstawiamy rekomendacje, które powstały po międzynarodowej analizie wyników projektu w każdym z krajów partnerskich: Polsce, Belgii i Włoszech.

Zapraszamy do lektury!

Wersja angielska

Wersja włoska

Wersja holenderska

Wersja polska

Rezultat 4 – raport ewaluacyjny procesów profesjonalizacji pracowników instytucji wczesnej edukacji i opieki (ECEC)

Ewaluacja (O4) projektu TRACKs jest integralną częścią całego projektu: uzupełnia główne cele O1, O2, O3 i demonstruje trwałość, stopień sukcesu oraz możliwe wyzwania dla dalszego rozwoju. Jest więc odpowiedzią na pytanie, w jakim stopniu i w jakich kontekstach społecznych najlepiej rozpowszechniać narzędzie i podręcznik video coachingu.

Poniżej przedstawiamy raport dotyczący procesów profesjonalizacji dostępny we wszystkich językach projektu:

Wersja angielska

Wersja włoska

Wersja holenderska

Wersja polska

Rezultat 3 – upowszechnienie narzędzia do pracy metodą video coachingu oraz realizacja warsztatów dla trenerów (faza 3)

Trzecia, ostatnia faza projektu TRACKs zakończyła się 31.08.2020.

Kluczowymi zadaniami było upowszechnienie finalnej wersji głównego rezultatu projektu – narzędzia dla pracowników ECEC oraz przygotowanie i realizacja szkoleń typu „Trenuj trenera”, a więc przygotowujących do użycia metody.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, jednak należy zaznaczyć, że w związku z wybuchem pandemii Covid-19 część działań trzeba było przeprowadzić zdalnie, a więc w formie szkoleń i warsztatów online. Mimo to udało się wiele zdziałać.

Zapraszamy do zapoznania się z końcowymi raportami z tego Rezultatu:

Wersja angielska

Wersja włoska

Wersja holenderska

Wersja polska

Rezultat 2 – opracowanie narzędzia do pracy metodą video coachingu (faza 2)

Druga faza projektu zakończyła się w sierpniu 2019. Jej celem było:

Przygotowanie narzędzi wspierających nauczycieli z obszaru ECEC w działaniach na rzecz niwelowania nierówności i zwiększania równości szans edukacyjnych dzieci ze zróżnicowanych środowisk i z różnymi potrzebami.

Na podstawie wyników analizy literatury, badań prowadzonych w fazie 1 (działań podjętych w ramach Rezultatu 1) powstała rama analityczna projektu TRACKs, która stała się podstawą analizy nagrań i video coachingu. Proces coachingu został zrealizowany w każdym z krajów partnerskich, a efekty sesji coachingowych dyskutowaliśmy podczas spotkań transnarodowych oraz telekonferencji, jak i na spotkaniach zespołów krajowych. Pytania zostały rozbudowywane, a rama zmodyfikowana poprzez reakcje zwrotne beneficjentów.  Jej ostateczna wersja wraz pytaniami pomocniczymi stała się podstawą Rezultatu 2: podręcznika Skrzynka z narzędziami. Wskazówki do analizy nagrań oraz video-coachingu jako narzędzia wsparcia i profesjonalizacji nauczycieli i edukatorów przedszkolnych i wczesnoszkolnych (ECEC) oraz studentów pedagogiki, który prezentujemy w zakładce Publikacje.

Zachęcamy do zapoznania się z końcowymi raportami z tego Rezultatu:

Wersja angielska

Wersja włoska

Wersja holenderska

Wersja polska

Rezultat 1 – opracowanie narzędzia do pracy metodą video coachingu

W listopadzie 2018 r. zakończyliśmy pierwszą fazę projektu. Zrealizowaliśmy następujące zadania szczegółowe:

  1. Przygotowaliśmy raport wstępny TRACKS (Porównanie systemów ECEC we Włoszech, Polsce i Belgii), koncentrujący się na przedstawieniu lokalnych kontekstów krajowych i kluczowych wyzwań związanych z wczesną edukacją i opieką w każdym z krajów projektu. Raport jest dostępny online (patrz http://www.tracks.socjologia.uj.edu.pl/publikacje) w wersji angielskiej, polskiej, włoskiej i holenderskiej.

  2. Stworzyliśmy dokument wewnętrzny Podręcznik do badań, które realizowaliśmy w wybranych placówkach ECEC. Każdy zespół krajowy dostosował podręcznik tak, aby pasował do kluczowych wybranych aspektów nierówności społecznych. Podręcznik zawierał informacje na temat procedur badawczych, zagadnień etycznych, dyspozycje do wywiadów z kierownictwem palcówek, nauczycielami i opiekunami, a także z rodzicami oraz formularze zgody na udział w badaniach.

  3. Dokonaliśmy przeglądu literatury i badań edukacyjnych w obszarze ECEC, szczególnie wykorzystujących video coaching. Skupiliśmy się na odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób można wykorzystać analizę wideo jako narzędzie pomagające nauczycielom i opiekunom w integracji grupy i realizowaniu edukacji włączającej? Ponadto rozpoczęliśmy przygotowania, by tę analizę opublikować w czasopiśmie naukowym.

  4. Nawiązaliśmy kontakty z placówkami ECEC, które zgodziły się wziąć udział w projekcie. We Włoszech wybrano dwa przedszkola w Bolonii zarządzane przez Cadiai Cooperativa Soziale, cechujące się wysokim odsetkiem dzieci o pochodzeniu migracyjnym. Belgijski zespół we współpracy z Pedagogical Guidance w Gandawie wybrał dwie szkoły podstawowe z przedszkolami, także z dużą liczbą dzieci ze środowisk migracyjnych. Zespół polski wybrał dwa przedszkola w dużych miastach (Warszawa i Kraków), jedno publiczne, jedno prywatne, oba dostępne dla dzieci niepełnosprawnych i cztery punkty przedszkolne w południowo-wschodniej części Polski (jako region wiejski z wymiarem widocznych nierówności społecznych) zarządzane przez Instytut Komenskiego. Przedszkola są również dostępne dla dzieci niepełnosprawnych.

  5. Stworzyliśmy Notę Koncepcyjną z instrukcją prowadzenia video coaching'u. Nota Koncepcyjna jest dostępna w wersji angielskiej, polskiej, włoskiej i holenderskiej na stronie http://www.tracks.socjologia.uj.edu.pl/publikacje.

  6. Proces zbierania danych przebiegał lokalnie w każdym kraju partnerskim. Zespoły przeprowadziły:

  • indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe (z dyrektorami przedszkoli, nauczycielami i rodzicami, pracownikami opieki nad dziećmi, pracownikami nadzoru pedagogicznego);
  • obserwacje i nagrania wideo;
  • spotkania z pracownikami/pracowniczkami współpracujących placówek, podczas których dyskutowano indywidualnie lub zbiorowo sytuację z wybranych nagrań oraz podsumowywano badania.

 

Materiał z obserwacji i nagrań wideo wykorzystano podczas indywidualnych sesji coachingu wideo i sesji treningowych oraz budowania podręcznika metody (Toolbox) (faza O2).

Zachęcamy do zapoznania się z końcowymi raportami z tego Rezultatu:

Wersja angielska

Wersja włoska

Wersja holenderska

Wersja polska