Cele Projektu

Nie od dziś wiadomo, i można przytoczyć liczne wyniki badań, że edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ECEC) jest kluczowa dla rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego (Burger, 2010; Melhuish, 2011; Lazzari&Vandenbroeck, 2012). Równocześnie wciąż mamy do czynienia ze znaczącymi nierównościami eduacyjnymi w tym obszarze – dotyczy to zarówno dostępności jak i przekonań rodziców, że warto np. posłać dziecko do przedszkola. Różnice te odnoszą się zarówno do infrastruktury jak i jakości placówek, wykształcenia kadry, sytuacji dzieci (niepełnosprawność, pochodzenie migracyjne, status społeczny) czy też zaangażowania rodzin. W efekcie różnice społeczne, z którymi dzieci wkraczają w etap szkolny stają się jeszcze większe, podczas gdy etap przedszkolny może być szansą na zmianę.

Głównymi celami naszego projektu są:

  1. Zbadanie uwarunkowań nierówności społecznych i edukacyjnych w Polsce, Belgii i Włoszech, identyfikacja głównych problemów jak i dobrych praktyk,
  2. Przygotowanie narzędzi wspierających nauczycieli z obszaru ECEC w działaniach na rzecz niwelowania nierówności i zwiększania równości szans edukacyjnych dzieci ze zróżnicowanych środowisk i z różnymi potrzebami,
  3. Poprawa jakości usług ECEC.

W naszym projekcie wyróżniamy trzy grupy docelowe: specjalistów z dziedziny wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, studentów pedagogiki oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ich wykładowców.

Trzy różne fazy projektu będą skoncentrowane na każdej z grup docelowych:

  1. W pierwszej fazie będziemy intensywnie pracować z profesjonalistami z dziedziny wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w ramach ich codziennej interakcji z dziećmi (metodą video coaching), przygotujemy także innowacyjne narzędzia do ewaluacji pracy. Opracowany zestaw narzędzi będzie zawierał wszystkie niezbędne treści dotyczące wczesnej edukacji i opieki oraz ubóstwa, różnorodności, itd. Będzie zawierał doświadczenia specjalistów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, studentów, wykładowców z pierwszych dwóch faz, podręczników, wytycznych i wskazówek.
  2. W czasie drugiej fazy zostanie opracowany ostateczny zestaw narzędzi, przedstawiony studentom i wykładowcom do analizy i testów.
  3. W trzeciej i fazie przeprowadzimy warsztaty szkoleniowe dla przyszłych instruktorów (‘Train the trainer’), aby promować i rozpowszechniać rezultaty projektu. Każdy zespół stworzy swój własny zestaw narzędzi oparty na wspólnych założeniach, celach i zasadach pedagogicznych, ale uwzględniający też specyfikę danego kraju. Dodatkowo narzędzie zostanie przetłumaczone na język angielski i udostępnione szerszej publiczności.